اهداف و چشم انداز

دستیابی  به یک بنگاه مادر خانوادگی (هلدینگ) پیشتاز و پایدار با سرآمدی سازمانی بر پایه استانداردهای جهانی و حاکمیت  شرکتی  نوین  شناخته شده  و  تاثیرگذار  در منطقه از چشم اندازهای سازمان است.

همچنین از اهداف این سازمان :

  •  رشـد و شکوفایی سازمان

  •  یاری رسان نیاز های کشور

  • برندسازي موفق تحت پوشش عملکرد صداقت محور؛

  • کسب حداکثر منافع براي تمامي ذينفعان؛

  • کمک در جهت کارآتر شدن همه جانبه و روزافزون بازار سرمايه؛

  • کمک به سرمايه گذاران خرد جهت ورود موفق به بازار؛