حمل و نقل ریلی

بخش حمل و نقل ریلی، با هدف توسعه زیرساختی و فراگیر این صنعت، در واحد خصوصی انجام پذیرفته است.

سرمایه‌گذاری این بخش، نشان از وجود رشد و توسعه بخش خصوصی در این عرصه است. و قصد دارد تا با انجام اقدام‎های زیربنایی گستردگی پیدا کند. 

در حال حاضر، چشم‌انداز و دورنمای فعالیت بخش حمل و نقل ریلی این گروه، بازار داخل کشور است که با رشد خود در آینده، و از طریق جذب سرمایه گذاری های خارجی وارد بازارهای هدف خارج از کشور نیز خواهد شد.