خدمات و پشتیبانی

در این گروه، پشتیبانی و خدمات توسط یک شرکت و در قالب فعالیت های ستادی از جمله:

 جذب و نگهداشت نیروی انسانی،

تعمیر و نگهداری دارائی‎های متعلق به گروه و شرکت‎های زیر مجموعه،

استقرار و برقراری سامانه های اتوماسیون مورد نیاز و تعمیر نگهداشت آن‎ها و ... انجام می‎شود.