مسئولیت های اجتماعی

تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چند وجهی در این گروه بین المللی است. ما همواره، در جایگاه یک مجموعه چندمنظوره صنعتی پیشرو، در توسعه کسب و کار، مسؤولیتهای اجتماعی خود را مد نظر داشته‌ایم.
توجه به مقولات سلامت، ایمنی، محیط زیست (HSE) مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده و نقشی مهم در سراسر این گروه، در تمامی دفاتر کار، کارخانجات و سایتهای پروژه؛ داشته و دارد. این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به طور عام و به ویژه دخیل در کسب و کار آرمان زرین و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد.