سرمایه گذاری در کسب و کارهای مختلف جدید

در سال های اخیر، توسعه کسب و کارهای جدید در آرمان زرین به منظور حفظ نرخ رشد سازمان و نیز دسترسی به اهداف توسعه ای بلند مدت اهمیت وافری یافته است. از طرفی آرمان زرین سرمایه گذاری در کسب و کارهای جدید را به عنوان اولین قدم در توسعه فعالیت های کسب وکارهای جدید و متنوع سازی دانسته و با اتخاذ رویکرد سرمایه گذاری فعال به پیشبرد متوازن اهداف توسعه ای کسب کارهای جدید درتمام بخش های خود کمک می کند.
در حقیقت الگوی توسعه هر کسب و کار جدید و نیز عرضه اولیه نمایش دستآوردهای آرمان زرین در آن، از طریق فعالیت سرمایه گذاری در آن کسب و کار جدید حاصل می شود.