آرمان زرین، یک گروه بین المللی و بنگاه اقتصادی ایرانی است که به همراه 14 شرکت زیرمجموعه، تحت عنوان گروه بین المللی آرمان زرین ایرانیان در زمینه پروژه‌هاى نفت و گاز و انرژی، صنعت و معدن و حمل و نقل ریلى، ساختمان و معماری،  بصورت پیمانکار اجرایی و سرمایه‌گذاری خصوصی (IPP) فعالیت می‌کند.