صنعت و معدن و حمل و نقل ریلی

ورود آرمان زرین به حوزه صنعت و معدن کشور و بخش حمل و نقل ریلی، با هدف توسعه زیرساختی و فراگیر حضور بخش خصوصی در این صنعت در ایران صورت پذیرفت. رویدادی که در سایر صنایع نیز با همین رویکرد و با سرمایه‌گذاری‌های چند بعدی صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری در چنین ابعادی، نشان از رشد تقاضا در این عرصه و ضرورت انجام اقدامات زیربنایی دارد.
در پاسخ به سیاستهای کلان صنعت و معدن کشور و چشم انداز توسعه فولاد 1404 و نیاز به توسعه شبکه و ناوگان ریلی ایران، آرمان زرین در بدو ورود خود به این صنعت، با رویکردی مثبت و دوراندیشانه و با تکیه بر تجارب و سوابق خود، قدم برداشت و اینک پس از گذشت زمانی کوتاه، حضور شرکت های زیر مجموعه آرمان زرین در بخش فولاد، سنگ آهن و حمل و نقل ریلی کشور به چشم می¬خورد. در حال حاضر، چشم‌انداز فعالیت دپارتمان صنعت و معدن و حمل و نقل ریلی، بازار داخل کشور است که با رشد خود در آینده، وارد بازارهای هدف خارج از کشور نیز خواهد شد.