سرمایه گذاری بین المللی

گروه بین المللی آرمان زرین ایرانیان با اخذ رویکرد استراتژیک بین المللی شدن، سعی در بهبود نتایج در کشورهای هدف خارجی در زمینه حضور بین المللی را دارد. اجرای موفق این استراتژی مستلزم زمان و ایجاد بستر مناسب می باشد.
در انتخاب کشورهای هدف برای سرمایه گذاری نیروگاهی به عواملی از قبیل قوانین و بسته های انگیزشی ، نحوه تامین سوخت در آن کشور، تعرفه و نحوه فروش برق، ریسک های سرمایه گذاری و دیگر عوامل مهم در سرمایه گذاری توجه می شود.
در حوزه سرمایه گذاری، علاوه بر هدف ورود توأم با پیشرفت در بازارهای بین المللی و حضورپایدار در آن، توسعه وافزایش سهم بازارگروه نیز به عنوان هدف اصلی می باشد. گروه مپنا هم اکنون دربرخی کشورهای دنیا از جمله اتریش، روسیه، ایتالیا، مقدونیه، اوکراین، ترکیه، چین، امارات و عمان … دارای دفاتر منطقه ای است و با بسیاری از شرکت های مطرح بین المللی نیز همکاری صنعتی دارد.