پایبندی اخلاقی

ما اعضای خانواده بزرگ آرمان زرین ایرانیان، با استعانت از پروردگار جهانیان و براساس ارزشهای والای انسانی و اسلامی، خود را در قبال مشتریان، مصرف کنندگان، شهروندان، همسایه ها، منابع انسانی و سهامداران و نیز در برابر همه سازمان های همکار، اعم از تامین کنندگان، پیمانکاران و رقبا، مسئول و متعهد می دانیم و با پایبندی به حقوق همه صاحبان حق در فعالیت حرفه ای، به انجام تعهدات اخلاقی، هم سوگند و هم پیمان می شویم.
منشور اخلاقی این گروه شامل اصول، ارزشها، منش و مشی اخلاقی در حال تهیه و تدوین می باشد. تعهد به این منشور جامع اخلاقی در همه ی شئون حرفه ای، اعتقاد قلبی و رفتار عملی ما خواهد بود.